I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť LUDA, s. r. o., so sídlom Mnešická 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 776 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17820/R (ďalej aj ako „LUDA, s. r. o.“ alebo ako „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim.

Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od Predávajúceho tovar  prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.denaleavolkona.com a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby tovaru. (ďalej len „Kupujúci“)

V prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa považuje za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi, a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon“)

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.denaleavolkona.com

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Kupujúci uvádza pri nákupe tovaru tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, v prípade Kupujúceho nespotrebiteľa aj IČO, DIČ, IČ pre DPH, emailovú adresu a telefónne číslo. Údaje sú nevyhnutné na identifikáciu Kupujúceho a ďalšiu komunikáciu za účelom dodania tovaru.

Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých  spracovaním  Kupujúci  týmto  vyslovuje  súhlas,  sú  obsiahnuté  v  dokumente „Bezpečnosť a  ochrana osobných údajov“ dostupný                                                  na:  www.denaleavolkona.com

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť prostredníctvom elektronických diaľkových prostriedkov (emailom) na emailovú adresu dreamers@denaleavolkona.com alebo prostredníctvom webového formulára na stránke www.denaleavolkona.com. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy tak dôjde po dohode o všetkých podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy, teda o predmete kúpy, o cene a spôsobe úhrady kúpnej ceny.

Zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických diaľkových prostriedkov (emailom) alebo prostredníctvom webového formulára, teda zmluva na diaľku, sa uzatvára na základe elektronickej objednávky Kupujúceho (Kupujúci odoslaním objednávky zasiela návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy), ktorú potvrdí Predávajúci (akceptácia návrhu).

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. V informačnom emaile Kupujúci nájde číslo účtu Predávajúceho, podrobnosti o objednávke, cenu za kuriéra, tranzitný čas (lehotu doručenia), taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačný poriadok Predávajúceho. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec , ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme, a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi, až keď mu vec odovzdá dopravca. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

IV. Ceny a platobné podmienky

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

platba vopred bankovým prevodom.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

V. Dodacie podmienky

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

Miesto plnenia

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné

K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Spolu s tovarom je kupujúcemu doručený daňový doklad (faktúra). Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH.

 VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona 102/2014 Z. z. má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu na adrese:  www.denaleavolkona.com

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: LUDA, s.r.o., so sídlom Mnešická 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať a doručiť predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona 102/2014 Z. z.). Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ. Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VII. Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť  sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom  na  dreamers@denaleavolkona.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“) a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákon 391/2015 Z. z. Návrh môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva  SR  www.mhsr.sk.  Spotrebiteľ  môže  podať  sťažnosť  aj  prostredníctvom platformy        alternatívneho riešenia           sporov RSO,            ktorá    je         dostupná          online   na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, reklamačným  poriadkom  Predávajúceho a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

Tel. č. 032/640 01 09, e-mail: tn@soi.sk